Hurrengo bidalketa:
“Eskailerapeko”, Karmele Jaiok idatzita. Eskuragarri 2020ko ekainaren 26tik, 10 egunez.
Ez bazaude oraindik apuntatua, izena eman mesedez 2020ko ekainaren 24a baino lehen.

Kanal hauetan alta emanda, fabularen testu edota audioen pasarteak bidaliko dizkizugu, zuk zeuk egindako aukeraren arabera. Bidalketak aldez aurretik jakinarazitako egun konkretuetan gauzatuko dira. Ez dizugu beste informaziorik bidaliko ezta zure datuak beste inorekin partekatuko.