Hurrengo bidalketa:
Belen Gopeguiren fabula. Eskuragarri 2020ko urriaren 30etik, 10 egunez.
Ez bazaude oraindik apuntatua, izena eman mesedez 2020ko urriaren 28a baino lehen

Kanal hauetan alta emanda, fabularen testu edota audioen pasarteak bidaliko dizkizugu, zuk zeuk egindako aukeraren arabera. Bidalketak aldez aurretik jakinarazitako egun konkretuetan gauzatuko dira. Ez dizugu beste informaziorik bidaliko ezta zure datuak beste inorekin partekatuko.